Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Żłobku Miejskim w Gostyniu

jest Pan Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl

 

Informacje o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych jest Żłobek Miejski w Gostyniu, ul. Strzelecka 28, 63-800 Gostyń,

tel. 65 322 23 93, e-mail: zlobek@gostyn.pl

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- art. 6 ust.1 lit c) RODO – w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

3) Wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;

4) Informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;

5) Odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;

6) Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

7) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

 

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content