Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. “Maluch+” jest programem rocznym.

Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. “Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu “Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

 

 

“Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu”

 

O projekcie:
Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0089/19
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2020 do 30 września 2022 roku
Całkowita wartość projektu: 873 251,89 złotych
Kwota dofinansowania: 818 651,89 złotych

 

Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”;
Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;
Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gostyń oraz finansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
Projekt będzie realizowany w budynku, w którym powstanie pierwszy żłobek samorządowy w Gostyniu. Adres: ul. Strzelecka 28, 63-800 Gostyń.

 

Planowane efekty projektu:
– doposażenie w meble/sprzęt 10 pomieszczeń;
– doposażenie w materiały dydaktyczne 3 pomieszczeń;
– utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania.

Skip to content